ГОЛОВНА  |   ПРО НАС   |   СПЕЦІАЛЬНОСТІ   |  АБІТУРІЄНТОВІ   |  СТУДЕНТОВІ   |  ВИКЛАДАЧУ   |  БІБЛІОТЕКА
 .:: ПРО НАС   

Директор з студентами     Черкаський державний бiзнес-коледж створений 29 серпня 2000 року наказом Мiнiстерства освiти i науки України №412 за погодженням з Кабінетом Міністрів України на базi Черкаського модельного центру пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв. Його основна мета - пiдготовка фахiвцiв сучасних спецiальностей для пiдтримки процесу реформ в Українi.

     Директор - Куклін Олег Володимирович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, член-кореспондент Інженерної академії України, викладач вищої категорії, викладач-методист. Нагороджений орденом "Почесний Хрест" Української православної церкви, знаком "Відмінник освіти України", Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, почесний працівник Черкаського державного бізнес-коледжу.

     В коледжі навчається 1257 студентів за 8 спеціальностями на 4 факультетах: економіки і комерції, бухгалтерського обліку і аудиту, комп`ютерних технологій, дизайну. Іногороднім надається гуртожиток.

    Наші випускники можуть продовжити навчання на III або IV курсах Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, на III або V курсах Черкаського державного технологічного університету, на V курсі Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи. Лабораторія дизайну

   Випускники отримують державний диплом молодшого спецiалiста або бакалавра.

    Ми щорiчно беремо участь в європейських ярмарках навчально-тренувальних фiрм "EUROPEN" у ФРН. Щорiчно направляємо викладачiв на стажування в навчальнi заклади ФРН за програмою спiлки iм. Карла Дюйсберга термiном до семи мiсяцiв. Регулярно проводимо практикуми для слухачiв Черкаського представництва Корпусу Миру США.

    У нас працює 90 викладачів, з них: 11 кандидатів та докторів наук, 19 мають кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії", 16 пройшли стажування в ФРН та отримали міжнародні сертифікати. Шість викладачів працюють над дисертаційними дослідженнями у галузі педагогічних, економічних, філософських та фізико-математичних наук.

    Черкаський державний бiзнес-коледж - це три навчальнi корпуси, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складає 24 854 кв.м. Маємо стадiон та спортивне мiстечко, орендуємо мiський басейн. Волейбольна команда

     Коледж є колективним членом Українського союзу промисловців і підприємців. Черкаський державний бізнес-коледж - входить в навчально науково - виробничий комплекс "Перспектива" Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, є засновником Асоціації Український національний центр навчально - тренувальних фірм "Централь".

Спеціальності:
- на базi базової загальної середньої освiти (9 класів):
5.050111 "Бухгалтерський облiк"
5.050107 "Економiка пiдприємства"
5.050113 "Комерцiйна дiяльнiсть"
5.091504 "Обслуговування комп`ютерних та iнтелектуальних систем i мереж"
5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної технiки i автоматизованих систем"
5.020210 "Дизайн" (спеціалізація - графічний дизайн)

- на базi повної загальної середньої освiти (11 класів):
5.050107 "Економiка пiдприємства"
5.050111 "Бухгалтерський облiк"
5.050113 "Комерцiйна дiяльнiсть"
5.091504 "Обслуговування комп`ютерних та iнтелектуальних систем i мереж"
5.080405 "Програмування для електронно-обчислювальної технiки i автоматизованих систем" Бібліотека
5.0210210 "Дизайн" (спеціалізація - графічний дизайн)

- на базi неповної вищої освiти (молодший спеціаліст):
6.050100 "Облік і аудит" (бакалавр)
6.050100 "Комерцiйна дiяльнiсть" (бакалавр)

    Ми постійно працюємо над створенням авторських освiтнiх программ, якi б забезпечили високоякiсну пiдготовку випускникiв, конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних технологiй, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв, розробкою наскрізних навчальних планів та робочих програм з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Черкаським державним технологічним університетом та Черкаським банківським інститутом Української академії банківської справи.

Останнє обновлення: 25.01.2005
.:


Наша адреса: 18028 м.Черкаси, вул.Енгельса, 243 тел: (0472) 64-93-44; 64-05-15; 64-10-00 факс: (0472) 64-45-50

e-mail:

© Черкаський державний бізнес-коледж, 2003-2005.