Міністерство освіти і науки України

 

Черкаський державний бізнес-коледж

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                             Директор, кандидат

педагогічних наук,

доцент

 

                                                                             ___________ О.В. Куклін

                                                                             22 березня  2006 р.

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до Черкаського державного бізнес-коледжу

на 2006 рік

 

          1. До Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – коледжу)  приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах.

          2. На перший курс приймаються особи, які мають:

          - базову  загальну  середню  освіту  на спеціальності  5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”,  5.050111 “Бухгалтерський облік", 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної  техніки і автоматизованих систем”,  5.091504    "Обслуговування  комп'ютерних  та  інтелектуальних систем і мереж".

          На перший (другий) курс приймаються особи, які мають:

- повну  загальну   середню  освіту  на  спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050111 „Бухгалтерський облік”, 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504    "Обслуговування  комп'ютерних  та  інтелектуальних систем і мереж".

          Коледж має право зараховувати на третій (четвертий) курс денної форми навчання осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” з напряму “Економіка і підприємництво”, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) “бакалавр” за умови вступу на спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”, 6.050100 „Комерційна діяльність” та 6.050100 „Економіка підприємства”.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 5 серпня 1998 року № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25 березня 1994 року № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного  співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  України в межах обсягів державного замовлення.

4. Громадяни України, які вступають до коледжу,  мають право на отримання безоплатної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадянам України гарантується здобуття в коледжі на конкурсній основі  вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за кошти державного  бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

          5. Прийом до коледжу здійснюється для підготовки  фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “молодший спеціаліст” і “бакалавр”  за денною та заочною формами навчання.

          Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

          6. Фінансування підготовки фахівців у коледжі проводиться за рахунок:

          -    видатків Державного бюджету України за державним замовленням;

-         коштів юридичних  осіб (за контрактом);

-         коштів фізичних осіб (за контрактом).

7. Організацію прийому до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України від 25 березня 2003 року № 169, з урахуванням змін і доповнень, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 року № 133.  Приймальна комісія в своїй роботі керується Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2006 року № 71 і зареєстрованих   у  Міністерстві  юстиції  України  8 лютого   2006   року   за № 111/11985.

Головою приймальної комісії є директор коледжу.

Для прийому вступних випробувань на перший (другий) курс створюються предметні екзаменаційні комісії коледжу, персональний склад яких затверджується директором коледжу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних комісій з питань організації прийому визначаються директором коледжу.

Коледж оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право освітньої діяльності, посвідченням про державну акредитацію з кожної спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

Під час прийому коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей вступників.

          8. Прийом до коледжу проводиться зі спеціальностей:

 

Денна форма навчання

 

п/п

Назва спеціальності

За рахунок видатків Державного бюджету на базі

За рахунок коштів відповідних юридичних або фізичних осіб на базі

 

 

базової загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

повної загальної середньої освіти

базової загальної середньої освіти

неповної вищої освіти

1

2

3

4

5

6

7

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „молодший спеціаліст”

1.

Комерційна діяльність

+

+

+

+

-

2.

Бухгалтерський облік

+

+

+

+

-

3.

Економіка підприємства

+

+

+

+

-

4.

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

+

+

+

+

-

5.

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

+

+

+

+

-

6.

Дизайн

+

+

+

+

-

 

1

2

3

4

5

6

7

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр”

7.

Облік і аудит

-

-

-

-

+

8.

Комерційна діяльність

-

-

-

-

+

9.

Економіка підприємства

-

-

-

-

+

 

          Примітка: На заочну форму навчання прийом проводиться:

а) за рахунок коштів відповідних юридичних або фізичних осіб на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей: „Бухгалтерський облік”, “Комерційна діяльність”, “Економіка підприємства”, “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”, “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, “Дизайн”; на базі неповної вищої освіти зі спеціальностей „Облік і аудит”, „Комерційна діяльність”, „Економіка підприємства”;

б) за рахунок видатків Державного бюджету на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей: “Дизайн”, “Економіка підприємства”, “Комерційна діяльність”, “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”, „Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, „Бухгалтерський облік”.

          9. Прийом до Черкаського державного бізнес-коледжу здійснюється за особистою  заявою  громадян,  на  підставі   результатів  вступних випробувань, проведених з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми. При наявності конкурсу забезпечується  зарахування громадян, найбільш здатних і підготовлених до засвоєння освітніх програм відповідного ступеня підготовки, якщо інші умови не передбачені законодавством України.

          Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензій і посвідчення про державну акредитацію коледжу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

          10. Вступники, які поступають на місця державного замовлення на базі базової загальної середньої освіти, повинні закінчити основну школу у 2006 році. Вступники, які закінчили основну школу у 2005 році, можуть поступати тільки на контрактні місця.

          11. Прийом документів на місця державного замовлення проводиться з 1 червня  до 22 липня, вступні випробування на місця державного замовлення - з 23 липня, зарахування на конкурсній основі на місця державного замовлення проводиться до 31 липня.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться до 31 липня і може бути продовжено до 30 серпня 2006 року.

12. Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, у якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку);

-         медичну довідку за формою 086-У,

-         шість фотокарток розміром 3 х 4 см.,

-           сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) вступник подає за власним бажанням (оригінал) або завірену копію. Сертифікати з оцінками 1-3 бали (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) не приймаються.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал документа УЦОЯО (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими законодавством України в терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до кількох вищих навчальних закладів і визначилися з вступом до коледжу, у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням,  зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії коледжу. Оригінал документа про освіту зберігається у коледжі протягом усього терміну навчання. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, до коледжу, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення.

13. Прийом до коледжу незалежно від фінансування підготовки проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

          Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за кількістю набраних балів (суми оцінок за вступні випробування).      

          14. Перелік вступних випробувань до коледжу на місця державного замовлення (денна форма навчання):

14.1. Для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності “Дизайн”:

·        математика (тестування);

·        українська мова (тестування).

          14.2.  Для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності "Дизайн":

·        українська мова (тестування).

14.3. Для абітурієнтів з повною або базовою загальною середньою освітою на спеціальність "Дизайн":

·        фахове випробування (малюнок, живопис, композиція);

·        українська мова (тестування).

Вступники, які не атестовані з української мови, складають конкурсний

іспит з російської мови (тестування).

          14.4. На місця державного замовлення зараховуються за наслідками попереднього тестування:

          а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою   (срібною) медаллю;

          б) випускники основної   школи,  які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

          в) випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

          г) призери ІІІ етапу (обласних, в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві і Севастополі – міських Всеукраїнських учнівських олімпіад  за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з  предмету, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад;

          д) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 року та 6 червня 1996 року) надане таке право.

          Програму попереднього тестування із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. Тестування оцінюється за двобальною шкалою: „зараховано” або „не зараховано”. Вступники, які отримали оцінку „зараховано”, звільняються від вступних випробувань і зараховуються на місця державного замовлення на обрану спеціальність. Вступники, яким виставлена оцінка „не зараховано”, проходять вступні випробування на загальних умовах.

          15. Результати складання вступних випробувань на денну форму навчання з української або російської мови, математики, фахового випробування оцінюються за дванадцятибальною шкалою і вносяться до екзаменаційної відомості. Вступне випробування вважається складеним, якщо абітурієнт набрав не менше ніж 4 бали за дане випробування. Якщо абітурієнт набирає 1-3 бали, то йому виставляється оцінка “незадовільно”. Вступники, які отримали оцінку "незадовільно", не допускаються до складання інших вступних випробувань і не беруть участі в конкурсі.

          На заочну форму навчання проводиться один вступний іспит у формі тестування з української мови, який теж оцінюється за дванадцятибальною шкалою.

          На денну форму навчання на спеціальності ОКР „бакалавр” на базі неповної вищої освіти вступний іспит проводиться у формі співбесіди зі спеціальності.

          16. Всі випробування   проводяться за навчальними програмами:

·        основної загальноосвітньої школи (для  вступників на базі 9 кл.);

·        старшої загальноосвітньої школи (для  вступників на базі 11 кл.).

17. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні  випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

          18. Вступні випробування на місця державного замовлення (денна форма навчання) проводяться по потокам в такі терміни:

18.1. На базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

18.1.1. Попереднє тестування:

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Всі спеціальності

І

24.07.2005

9.00

         

18.1.2. Фахове випробування:

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Дизайн

І

ІІ

24.07.2005

24.07.2005

  9.00

13.00

         

18.1.3. Математика (тестування):

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.      

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

І

24.07.2005

11.00

2.      

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

ІІ

24.07.2005

11.00

3.      

Бухгалтерський облік

ІІІ

24.07.2005

13.00

4.      

Економіка підприємства

ІV

24.07.2005

13.00

5.      

Комерційна діяльність

V

24.07.2005

15.00

 

18.1.4. Українська мова (тестування):

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1

2

3

4

5

1.      

Комерційна діяльність

І

26.07.2005

9.00

2.      

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

ІІ

26.07.2005

9.00

3.      

Бухгалтерський облік

ІІІ

26.07.2005

11.00

 

1

2

3

4

5

4.      

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

І V

26.07.2005

11.00

5.      

Економіка підприємства

V

26.07.2005

13.00

6.      

Дизайн

VІ

26.07.2005

13.00

 

Абітурієнти, які поступають на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, складають два вступних іспити за вищевказаним розкладом.

 

          18.2. На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

18.2.1. Попереднє тестування:

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Всі спеціальності

І

24.07.2005

9.00

 

          18.2.2. Фахове випробування:

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.

Дизайн

І

ІІ

25.07.2005

25.07.2005

  9.00

13.00

         

18.2.3. Українська мова (тестування):

 

п/п

Назва спеціальності 

№ потоку

Дата проведення

Час проведення

1.      

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж

І

25.07.2005

9.00

2.      

Бухгалтерський облік

ІІ

25.07.2005

9.00

3.      

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

ІІІ

25.07.2005

11.00

4.      

Економіка підприємства

ІV

25.07.2005

11.00

5.      

Комерційна діяльність

V

25.07.2005

13.00

6.      

Дизайн

V І

26.07.2005

15.00

 

Абітурієнти, які поступають на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, складають вступний іспит з української мови (тестування) на тих же умовах, що і абітурієнти, які поступають на місця державного замовлення.

19. Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю “Дизайн”, додатково представляють свої творчі роботи (з рисунку, живопису, композиції) для попереднього відбіркового творчого конкурсу. Він оцінюється за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”. Вступники, яким попередній відбірковий творчий конкурс не зараховано, до подальших вступних випробувань зі спеціальності „Дизайн” не допускаються.

          На заочну форму навчання вступний іспит проводиться за окремим розкладом, затвердженим приймальною комісією.

20. При вступі випускників підготовчих курсів при коледжі одержані ними позитивні оцінки (4 і більше балів) на випускних іспитах з математики, української мови, фахового випробування (малюнок, живопис, композиція) можуть бути зараховані як вступні за умови, що абітурієнт в подальшому не складає вступний іспит.

Для цього випускнику підготовчих курсів разом із документами, передбаченими п.12 Правил прийому до коледжу, необхідно подати відповідну заяву на ім’я директора.

Прийом випускних іспитів здійснюється предметними екзаменаційними комісіями для вступних випробувань в коледж.

Випускники підготовчих курсів за власним бажанням мають право складати вступні випробування на загальних підставах незалежно від оцінок, одержаних ними на випускних іспитах. У разі складання абітурієнтом вступних випробувань на загальних підставах відповідні оцінки випускних іспитів на підготовчих курсах до уваги не беруться.

21. Поза конкурсом зараховуються на місця державного замовлення при одержанні вступних позитивних оцінок (4-12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань або при поданні документа УЦОЯО – при наявності оцінки 6 (шість) і більше бала з кожного предмета):

а) особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції від 22 жовтня 1993 року, зі змінами та доповненнями, надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

в) інваліди І і ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

г) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 року із змінами та доповненнями від 1 липня 1992 року та 6 червня 1996 року) надане таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

          22. Порядок зарахування вступників на місця державного замовлення, які набрали однакову кількість балів:

а) вступники, нагороджені золотою (срібною) медаллю після закінчення повної середньої школи, особи, які мають диплом професійно-технічних навчальних закладів з відзнакою, та відмінники-випускники основної школи;

б) вступники, які мають вищий середній бал атестату про базову або повну загальну середню освіту;

в) абітурієнти, які мають направлення на навчання від Черкаського обласного союзу промисловців та підприємців;

г) випускники  загальноосвітніх навчальних закладів, які входять до навчально-науково-виробничого комплексу “Перспектива” при Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького;

д) особи, яким Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

е) особи, які мають стаж роботи не менше двох років або звільнені в запас із лав Збройних сил України протягом трьох останніх років і мають позитивні характеристики від командування військових частин.

23. Особи, які не пройшли за конкурсом до іншого вищого навчального закладу, можуть брати участь з набраними балами в конкурсі до коледжу за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.

          24. Апеляції на результати вступних випробувань  розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу. Головою апеляційної комісії є заступник директора з навчально-методичної роботи. Апеляції повинні подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів тестування.

          25. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, та ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

          26. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням не подали до приймальної комісії оригіналів документа про освіту, медичної довідки та сертифікатів УЦОЯО, утрачають право на участь в конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення.

          27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування  за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в цей чи інший вищий навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

          28. Роботи вступників, які не зараховані до коледжу, зберігаються один рік, потім знищуються, про що складається акт.

          29. Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються  приймальною комісією.

 

          30. Правила прийому на перший курс до Черкаського державного бізнес-коледжу у 2006  році розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії коледжу 22 березня 2006 року.

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії, заступник

директора з навчальної роботи

бакалаврського рівня підготовки,

кандидат економічних наук,  

доцент ЧНУ ім. Б. Хмельницького                                          Н.А. Азьмук

тел. (0472) 64-10-00