Наукова діяльність

Монографії
Економічні аспекти вищої освіти: монографія / О.В.Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.   Перегляд
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І.С.Каленюк, О.В.Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с.   Перегляд
Політичний радикалізм сучасних молодіжних субкультур: монографія / Є.О.Васильчук. – Черкаси: вид-во Чабаненко Ю.А., 2012. – 264 с.   Перегляд
Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем: монографія / авт. кол. за ред.. Пустовійта Р.Ф. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2013. – 510 с.   Перегляд
Инновационное развитие высшего образования: монография / под ред. Куклина О.В. – Черкассы: ЧНУ им. Б.Хмельницкого, 2013. – 316 с.   Перегляд
Развитие высшего образования и экономика знаний : монография /И.С. Каленюк, О.В. Куклин – Киев : Знания, 2012. – 343 с.   Перегляд
Васильчук Є.О., Чернова Л.П. Субкультурний молодіжний радикалізм : монографія / Є.О. Васильчук, Л.П. Чернова. – Харків : «Діса плюс», 2016. – 128 с. – (Серія «Проблеми національної безпеки»).   Перегляд
Васильчук Є.О. Російський екстремізм в Україні : монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 120 с.   Перегляд
Васильчук Є.О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України: монографія / Є.О. Васильчук. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2015. – 416 с.   Перегляд
Васильчук Є.О. Незаконні воєнізовані та збройні формування в Україні: монографія / Є.О. Васильчук. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017. – 244 с. – (Серія «Альтернативна стратегія»).   Перегляд
Автореферати
Куклін О.В. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.В. Куклін – К., 2011. – 34 с.   Перегляд
Азьмук Н.А. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Н.А.Азьмук – К., 2003. – 20 с.   Перегляд
Куксенко С.І. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РПЦ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1940 – 1960-і рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни/ С.І. Куксенк – К., 2017. – 22 с.   Перегляд
Дернова І.А. Статистичне оцінювання впливу макроекономічних факторів на динаміку курсу національної валюти: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 «Статистика» / І.А.Дернова – К., 2011. – 22 с.   Перегляд
Здір В.А. Теоретичні засади формування національної інноваційної моделі розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В.А.Здір – К., 2013. – 18 с.   Перегляд
Кузнецова Н.Б. Удосконалення механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Н.Б.Кузнецова – К., 2013. – 22 с.   Перегляд
Хотунов В.І. Методика загальноосвітньої математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжах: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика) / В.І.Хотунов – Черкаси, 2013. – 22 с.   Перегляд
Бурмістров С. В. Синтез дискретних пристроїв на основі використання булевих функцій в ортогональній формі представлення: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти / С. В. Бурмістров – Черкаси, 2016. – 23 с.   Перегляд